สวนอุเอะโนะ ( Ueno Park ) เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในอุเอะโนะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูลโตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะจากการโจมตีของฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลายในช่วงสงครามโบะชิน

สวนอุเอะโนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็ง แปลว่า "สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ" รูปปั้นที่มีชื่อเสียงเป็นรูป ไซโง ตะกะโมะริ กำลังพาสุนัขของเขาเดินเล่นในสวนนี้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น มักจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกแห่งชาติ) หอคอนเสิร์ต สระชิโนะบะสุ และสวนสัตว์อุเอะโนะ อีกทั้งสวนอุเอะโนะและพื้นที่รอบข้างเป็นที่รู้จัก และปรากฏอยู่ในนิยายญี่ปุ่นหลายเรื่อง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト