คิงคิ หรือที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันในนามของภูมิภาคคันไซ ซึ่งเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่รู้จักกันดีนอกเหนือจากภูมิภาคคันโตซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียว

คิงคิ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกกันในนามของภูมิภาคคันไซ ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญหลายแห่ง ได้แก่โอซาก้า ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เมืองเกียวโตและนารา เมืองหลวงเก่าที่ยังคงอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญและงดงาม รวมถึงโกเบเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト