วันฉลองบรรลุนิติภาวะ ( Coming of Age day ) ซึ่งคือ วันผู้ใหญ่ หรือวันสำคัญของการก้าวย่างสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวญี่ปุ่นและถือเป็นวันหยุดนักขัตรฤกษ์ของญี่ปุ่น

วันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ก่อนปี 2000 นั้น ถูกกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านกฎหมาย ทำให้มีการเปลี่ยนวันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ให้เป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน เพื่อที่จะมีผลทำให้ เกิดวันหยุด 3 วันติดต่อกัน (คือวันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์) ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า ซุปเปอร์มันเดย์ ซึ่งจะเป็นวันหยุดแรก หลังจากเปิดทำงานหลังเทศกาลขึ้นปีใหม่
ในวันฉลองบรรลุนิติภาวะนั้น ทางเมืองต่างๆ จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทกับกลุ่มบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหม่ ในพิธีบรรลุนิติภาวะ หรือ 成人式(seijin shiki )

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト