ญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธลันธิเต๋า ชินโต และพระญี่ปุ่นนั้นสามารถมีภรรยาได้

ญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธลันธิเต๋า ชินโต และพระญี่ปุ่นนั้นสามารถมีภรรยาได้ เพราะความเชื่อของเขาที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่เชื่อว่าการมีภรรยาไม่ผิด เพราะเขาต้องมีบุตรเพื่อสืบสกุล และเพื่อที่บุตรของเขาจะได้เป็นเจ้าอาวาสต่อไป เพราะคนญี่ปุ่นสืบทอดศาสนาพุทธโดยมีบุตรเป็นผู้สืบทอด การปฏิบัติกับพระญี่ปุ่นก็ปฏิบัติเหมือนกับคนธรรมดา ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ส่วนการปฏิบัติตัวของพระญี่ปุ่นนั้นก็เหมือนสามัญชนธรรมดา ไม่เคร่งในพระธรรมเหมือนของไทย

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト