เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ ข้าว และสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกของเทพอินาริจะมีสีขาวล้วนและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข่าว

เทพอินาริเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นตนหนึ่ง เพราะมีศาลเจ้าเกี่ยวกับเทพตนนี้ตั้งอยู่หลายแห่ง ศาลเจ้าหลักของเทพอินาริคือ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในตำบลฟุชิมิ จังหวัดเกียวโต ซึ่งตามเส้นทางที่ลาดไปยังศาลเจ้า จะมีประตูโทรีสีแดงส้มและรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกติดผ้าค ลุมแผงคอสีแดงเรียงราวไปตามทาง รูปปั้นเหล่านี้ยุงถือว่าเป็นร่างหนึ่งของเทพอินาริ ผู้คนมักถวายข้าวเจ้า, เหล้าสาเก และอาหารอื่น ๆ (คงจะเป็นกับข้าว) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความกรุณาต่อเหล่าสุนัขจิ้ง จอกทั้งหลาย เทพอินาริไม่มีเพศที่แน่นอน บ้างก็เป็นชาย บ้างก็เป็นหญิง มักปรากฏกายในลักษณะชายแก่แบกกระสอบข้าวสารและมีสุนั ขจิ้งจอกสีขาวเดินตาม 2 ตัว แต่ก็มีหลายครั้งที่ปรากฏกายเป็นหญิงแก่ ทำให้นิยามของเทพอินาริแบ่งหลายอย่างคือ เป็นชายบ้าง หญิงบ้าง เป็นเทพแห่งข้าวบ้าง เป็นเทพแห่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์บ้าง ซึ่งจะแตกต่างไปตามภูมิภาคและความเชื่อส่วนบุคคล

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト