เอะมะ แผ่นไม้ขอพรของชาวญี่ปุ่น บางท่านอาจจะเห็นในหนัง ละคร หรือการ์ตูนของญี่ปุ่นบ่อยๆ ซึ่งแขวนเรียงรายตามศาลเจ้าหรือวัดในญี่ปุ่น โดยหากปรารถนาสิ่งใดก็ให้เขียนคำอธิฐานลงไปบนแผ่นไม้และนำไปแขวนยังสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้

ประวัติของเอะมะนั้น สมัยก่อน คนญี่ปุ่นจะนิยมนำม้า "สีขาว" มาถวายแด่เทพเจ้า ซึ่งคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าม้านั้นเป็นสัตว์พิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับเทพเจ้าได้ โดยต่อมาประเพณีนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น การถวายม้าไม้ การวาดรูปม้าลงบนแผ่นไม้ และการเขียนข้อความลงบนแผ่นไม้ดังปัจจุบัน เอะมะ มาจากคำว่า "เอะ"( 絵) ซึ่งแปลว่า รูปภาพ และ "มะ" (馬) ซึ่งแปลว่า ม้า รวมกันแล้วก็จะมีความหมายว่า "ภาพม้า"

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト