ที่ญี่ปุ่น เด็กๆจะเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเหมือนคนไทย และต้องเรียนภาคบังคับ

ที่ญี่ปุ่น เด็กๆจะเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเหมือนคนไทย และต้องเรียนภาคบังคับ คือตั้งแต่ เกรด 1 ถึงเกรด 9 ถ้าเทียบกับคนไทยก็คือ ป.1 ถึง ม.3 นั่นเอง สำหรับการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นนั้น จะต่างกับไทย ตรงที่การเรียนของเขาจะแบ่งเป็น 3 เทอม ตามกฎหมายกำหนดให้หนึ่งปีการศึกษามีการเรียนอย่างน้อย 210 วัน แต่โรงเรียนส่วนมากจะมีอยู่ประมาณ 30 วันสำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้น เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ทำให้การเรียนการสอนเหลือประมาณ 195 วัน ส่วนการแบ่งห้องเรียน จะไม่แบ่งตามความสามารถของนักเรียน ใครเก่งอะไรมาจากไหนก็ต้องได้รับการเรียนการสอนเหมือนกับเพื่อนๆในห้อง เพราะต้องการสอนให้นักเรียนได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมห้องได้มากขึ้น ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าใครเหนือกว่าใคร ในการสอนจะต่างจากไทยตรงที่ คนไทยจะสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์มากกว่า เวลาสอบจะเป็นข้อสอบเขิงวิเคราะห์ แต่ญี่ปุ่นคิดว่าการวิเคราะห์ไม่มีคุณค่าทางการศึกษา จะสอนให้จำมากกว่า ดังนั้นผลการเรียนที่สูงจึงไมได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน และนักเรียนที่เรียนในการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับตำราเรียนฟรี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ทางกระทรงศึกษาจะรับภาระค่าตำราให้ และอีกอย่างโรงเรียนญี่ปุ่นจะสอนให้นักเรียนรักโรงเรียน ช่วยกันทำงาน ทำให้ภารโรงในโรงเรียนญี่ปุ่นจะมีอยู่น้อยมาก

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト