กรุงเทพฯ 28 เม.ย. - นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงผลสำรวจ "ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยจากมหันตภัยทางธรรมชาติของญี่ปุ่น" โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรม 7 ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 113 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2554 พบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 60.5 ส่งออกไปญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 ระบุว่าได้รับผลกระทบทางธุรกิจน้อย และมีเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่ระบุว่ากระทบมากที่สุด

ทั้งนี้ หากพิจารณาแยกตามลักษณะผลกระทบการส่งออกไปญี่ปุ่นและไม่ได้ส่งออกไปญี่ปุ่น รวมถึงนำเข้าและไม่ได้นำเข้าจากญี่ปุ่น ในภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 79.6 ระบุว่าได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและผลกระทบทางอ้อมน้อย มีเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่ระบุว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด

ด้านการปรับตัวพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 ยังคงแผนการผลิตเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบไม่มากนัก ญี่ปุ่นไม่ใช่ตลาดหลัก และแหล่งวัตถุดิบนำเข้าไม่ได้เกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.8 คาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นหลังไตรมาส 3 ปีนี้ ดังนั้นจึงประเมินผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมไทยว่า ส่งผลกระทบการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ลดลง ร้อยละ 8.33 มีผลกระทบต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมให้ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีค่าเพิ่มลดลง 11,940 ล้านบาท และมูลค่าการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดลง 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบที่สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปีนี้

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト