การจัดเก็บภาษีในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีแห่งชาติซึ่งจัดเก็บภาษีจากรายได้ และผู้บริโภค ส่วนภาษีท้องถิ่นจะเก็บภาษีจากบุคคลภาษีสิ่งก่อสร้างและภาษีจากรถยนต์

คนไทยที่เข้าไปทำงานที่ญี่ปุ่นต้องเสียภาษีรายได้บุคคลด้วย ถึงแม้จะทำงานเป็นรายวันก็ต้องเสียภาษีด้วยเนื่องจากคนที่เข้ามาอาศัย จะถูกพิจารณาให้เป็นบุคคลท้องถิ่นทันทีที่เข้าประเทศ ยกเว้นนอกจากอยู่อาศัยน้อยกว่า 1 ปี ภาษีรายได้บุคคลจะถูกหักโดยอัตโมติจากเงินเดือน ส่วนที่คำนวณขาดหรือเกินไปในปลายปีภาษีจะถูกปรับให้เหมาะสมเมื่อสิ้นปีโดยอัตโนมัติ ภาษีจะจัดเก็บแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเป็นคนท้องถิ่นหรือสัญชาติใด ถ้ากรณีที่กลับประเทศไทยแล้วโดยไม่สามารถยื่นคืนภาษีได้ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่ญี่ปุ่นยื่นแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน แล้วก็ต้องรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนด้วย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト