วัน ฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ก่อนปี 2000 นั้น ถูกกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านกฎหมาย ทำให้มีการเปลี่ยนวันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ให้เป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน เพื่อที่จะมีผลทำให้ เกิดวันหยุด 3 วันติดต่อกัน (คือวันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์) ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า ซุปเปอร์มันเดย์ ซึ่งจะเป็นวันหยุดแรก หลังจากเปิดทำงานหลังเทศกาลขึ้นปีใหม่

ในวันฉลองบรรลุนิติภาวะนั้น ทางเมืองต่างๆ จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทกับกลุ่มบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่รุ่น ใหม่ ในพิธีบรรลุนิติภาวะ หรือ 成人式(seijin shiki )

ที่ มาของวันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ มีที่มาจากพิธีที่จัดขึ้นในสมัยโบราณเพื่อรับรองว่าเด็กผู้ชายที่มีอายุครบ ยี่สิบปีบริบูรณ์ได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว เรียกว่า 元服 (genpuku)

ส่วน รูปแบบที่ได้มีการพัฒนามาเป็นวันฉลองบรรลุนิติภาวะอย่างในปัจจุบันนั้น เริ่มมีมา ตั้งแต่หลังหมดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีโชวะ 21 (ค.ศ. 1946) ทางรัฐบาลต้องการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บรรดาเหล่าชายวัยรุ่นได้มีความหวังที่สดใส โดยในครั้ง แรก เรียกว่า 成年式 (seine n shiki) และในอีกสองปีต่อมา ปีโชวะ 23 (ค.ศ. 1948) ได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี เป็นวันทีจัดพิธี 成人式 ( seijin shiki ) ซึ่งในปี 2000 ได้เปลี่ยนเป็นทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト