นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)ได้เปิดโครงการนำร่องการใช้เทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล หรือโครงการพัฒนาระบบการใช้รหัสมาตรฐานสากลแบบ 1 D และ 2 D บาร์โค้ด บนกล่องบรรจุสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก ในสินค้าไก่และมะม่วงเพื่อการส่งออกกว่า 600 ราย

รหัสมาตรฐานสากลแสดงที่ตั้งแปลงเกษตรแบบ 1 D และ 2 D บาร์โค้ดบนกล่องสินค้าดังกล่าว จะทำให้ผู้บริโภคสามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งผลิตสินค้าได้ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เรียกดูข้อมูลจากบาร์โค้ดได้ เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลกต่อคุณภาพสินค้าเกษตรไทย

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า อนาคต มกอช. มีแผนที่จะส่งเสริมและขยายผลการใช้รหัสมาตรฐานสากล สำหรับที่ตั้งแปลงเกษตรกรอย่าง 300,000 รายทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งแปลงเกษตร แหล่งที่เป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาได้ทันที ซึ่งสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

นายศักดิ์ดา ขันติพะโล ที่ปรึกษาสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด กล่าวว่า การใช้รหัสสากลที่ตั้งแปลงเกษตรในโครงการฯ จะทำให้ชื่อเกษตรกรชาวสวนมะม่วงไทย ได้รับการยอมรับและสามารถตรวจสอบได้ในระดับสากล โดยที่ตั้งแปลงมะม่วงตรวจได้จากผลมะม่วงทุกผลทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

นายทาคาชิ โฮซาโกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธานียามา สยาม จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการตรวจสอบข้อมูล สินค้าเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในการตรวจสอบย้อนกลับ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


ที่มา...http://www.bangkokbiznews.com

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト