ประโยคบอกเล่า คือประโยคที่มีใจความเพื่อบอกให้ทราบ ว่าใครทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร เป็นการแจ้งเรื่องราวให้ทราบ หรือบอกเรื่องราวต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่นประโยคบอกเล่าจะลงท้ายด้วยคำว่า "desu" ซึ่งแปลว่า "เป็น, อยู่, คือ" ส่วน

ประโยคคำถาม คือประโยคที่มีใจความเป็นคำถาม เพื่อต้องการคำตอบ ใช้เมื่อผู้พูดมีความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือมีความรู้สึกสงสัย เป็นคำช่วยที่ใช้เติมข้างหลังประโยคบอกเล่า หรือประโยคเสธ เพื่อทำให้ระโยคนั้นเป็นประโยคคำถาม การออกเสียงให้ออกเสียงสูงที่ท้ายประโยค ในการตอบระโยคคำถามให้เลือกใช้ ครับ/ค่ะ หรือ เปล่าครับ /ค่ะ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหากใช้ ka ไว้ข้างหลังประโยคจะทำให้ประโยคนั้นเป็นรูปคำถาม ลำดับคำในประโยคจะไม่เปลี่ยนแปลง ใช้เมื่อต้องการย้ำให้แน่ใจถึงเนื้อหาในประโยค หากถูกต้องจะตอบรับด้วย hai และหากไม่ถูกต้องจะตอบปฏิเสธด้วย iie

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト