สี 色 いろ อิโระ


สีแดง 赤い あかい อาคาอิ

สีแดงเข้ม 紅 くれない คุเระนาอิ

สีทอง 金色 こんじき คนจิคิ

สีเขียว 緑 みどり มิโดริ

สิเงิน 銀色 ぎんいろ กิงอิโระ

สีชมพู ピンク色พิ้งคุอิโระ、桃色โมโมอิโระ

สีชา 茶色 ちゃいろ ชยะอิโระ

สีดำ 黒い くろい คุโรอิ (คุโร่ย)

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト