ฝึกสมาธิแบบเซนกับสวนหิน ที่วัดเรียวอันจิ ryoanji temple เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วัดเรียวอันจิเป็นวัดที่อุดมด้วยมวลหมู่ไม้นานาพันธ์ วัดเรียวอันจิหรือวัดมังกรสันติ สร้างเมื่อพ.ศ.1993 เป็นวัด

แบบเซนที่มีชื่อเสียง คือเรื่องการทำสมาธิและความสงบแบบเซน ด้วยการมองก้อนกรวด และก้อนหิน ทั้ง 15

ก้อน แล้วพิจารณาก้อนกรวด ก้อนหินที่ตั้งอยู่ตรงหน้า ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความหมายของชีวิต และความว่าง

เปล่าแบบเซนได้ด้วยตัวเอง แต่ภายในวัดไม่ได้มีเท่านี้ รอบๆบริเวณวัดยังมีที่ร่มรื่น ให้ได้เดินผ่อนคลาย สบายๆ

จนเกิดความสงบในใจ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト