แยกพยางค์ก่อน เพราะคำในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย สระ และ/หรือพยางค์ต้น โดยไม่มีพยางค์ท้ายทุกคำเหมือนภาษาไทยยกเว้น ตัว ん (ออกเสียง ง,น,ม) โดยสระที่อยู่ติดแยกคำอ่าน ยกเว้น aa, ei, ou ถือเป็นพยางค์เดียว

* chijimu แยก chi-ji-mu อ่าน ชิจิมุ
* aoi แยก a-o-i อ่าน อะโอะอิ
* nihongo แยก ni-hon-go อ่าน นิฮงโงะ
* toori, tōri แยก too-ri tō-ri อ่าน โทริ
* Tōkyō แยก Tō-kyō อ่าน โท-เกียว

หมายเหตุ: คำนี้ให้ทับศัพท์ว่า "โตเกียว" ราชบัณฑิตยสถานชี้แจงเหตุผลดังนี้

1. มีการใช้การทับศัพท์ว่า "โตเกียว" แพร่หลายอยู่แล้ว
2. การทับศัพท์ว่า "โตเกียว" ซึ่งแพร่หลายนั้นมีก่อนจะได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์นี้

* fujieda แยก fu-ji-e-da อ่าน ฟุจิเอะดะ
* sensei แยก sen-sei อ่าน เซ็นเซ
* sai อ่านแยกเป็น sa-i (ซะอิ) หรือ อ่านรวม sai แล้วแต่กรณี พิจารณาจากอักษรคันจิประกอบกันด้วย

http://th.wikipedia.org/wiki/

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト