เกาะญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ ประกอบไปด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะฮอนชู (Honshu) เกาะฮอกไกโด(Hokkaido) เกาะคิวชู (Kyushu) และเกาะชิโกกุ (Shikoku)และเกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆ กว่าอีก 4,000 เกาะ

ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของประเทศอยู่ที่ประมาณ 377,873 ตารางกิโลเมตร ประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 เขต คือ ฮอกไกโด(Hokkaido) โทโฮคุ(Tohoku) คันโต(Kanto) ชูบุ(Chubu) คินคิ(Kinki) ชูโกกุ(Shukoku) ชิโกกุ(Chigoku) คิวช(Kyushu)ู และโอกินาว่า(Okinawa) โดยแต่ละเขตก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปค่ะ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト