บ้านแบบญี่ปุ่นนั้นสร้างจากไม้และรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ แต่บ้านในปัจจุบันมีห้องแบบตะวันตก

พื้นไม้และเสาส่วนมากเป็นเสาเหล็ก อย่างไรก็ตามครอบครัวของคนเมืองที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์

ขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ลักษณะที่ต่างจากบ้านตะวันตกอย่างมากมี 2 ประการคือ การไม่ใส่รองเท้าในบ้านและต้องมี

ห้องแบบญี่ปุ่นพื้นปูด้วยเสื่อทาทามิอย่างน้อยหนึ่งห้อง การถอดรองเท้าเมื่อเข้ามาในบ้าน เพื่อรักษา

ความสะอาดของพื้นบ้าน เก็นคัง (หรือทางเข้า) เป็นบริเวณที่มีไว้เพื่อถอด เก็บ และสวมรองเท้า

ชาวญี่ปุ่นมักจะใส่รองเท้าแตะสำหรับเดินในบ้านทันทีที่ถอดรองเท้าออกแล้ว

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト