คนญี่ปุ่นเองมีวิธีพูดหรือแสดงความคิดเห็นในแบบฉบับของวัฒนธรรมตนคือ คนญี่ปุ่นมักจะไม่พูดตรงๆ แต่จะใช้วิธีพูดอ้อมๆ ซึ่งแม้จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง แต่คนญี่ปุ่นถือว่าการพูดจาตรงเกินไปเป็นการอวดรู้ มีทรรศนะคติที่ไม่สุภาพ ส่วนในความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่มองว่าการพูดแบบนี้นั้นเสียเวลาโดย เปล่า

และถึงเราจะเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติที่คิดเช่นนี้ แต่เราก็ควรพึงระวังในการติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นทั้งในแง่ของการเป็นคน พูดและเป็นผู้รับฟังหรือแปลคำพูดของชาวญี่ปุ่น
สุดท้ายแล้วถึงชาวญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมธรรมเนียมมากมาย แต่สำหรับชาวต่างชาตินั้น หากเกิดความผิดพลาดกับวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ชาวญี่ปุ่นก็มักจะให้อภัยเสมอ นั้นดังเราจึงไม่ต้องเสียเวลาไปวิตกกังวลจนเกินเหตุ
ขอขอบคุณ...Tour To Go