เคียวเง็ง
เคียวเง็ง เป็นการแสดงละครรำดั้งเดิมอีกแบบหนึ่งซึ่งพัฒนามาพร้อมๆกับโน
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ทาางด้านการแสดงโนนั้นเน้นมุ่งเนื้อเรื่องทางนามธรรม
และศาสนา หรืออุดมคติ แต่เคียวเง็ง เป็นลักษณะการแสสดงเรื่องราวขำขันรวมทั้งการ


แสดงท่าทางที่น่าขันด้วย ภาษาที่ใช้ก็ต่างกัน โนใช้ภาษาจีนและญี่ปุ่นโบราณ แต่
เคียวเง็งใช้คำโบราณ ตัวละครโนจะเป็นจักรพรรดิ วีรบุรุษ และตัวละครอื่นๆที่มีฐานะ
ชั้นสูงในสังคม ส่วนเคียวเง็ง ตัวละครเป็นพวกชาวนา คนรับใช้ สามัญชนทั่วไป