อุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเพราะยึดถือหลักปฏิบัติตามศาสนาที่ผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋า ขงจื้อ และศาสนาพุทธซึ่งเป็นการคิดอย่างมีแบบแผน มีศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถเป็นหนึ่งด้านใดด้านหนึ่ง

ซึ่งอุตสาหกรรมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในปัจจุบันของญี่ปุ่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยได้มีการพัฒนาอย่างสูงสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เพราะต้องมีการช่วงชิงวัตถุดิบในการผลิต แม้ในช่วง 90s ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาแต่ด้วยเพราะที่มีธุรกิจ SME อยู่มากทำให้เศรษฐกิจยังคงอยู่ด้วย ส่งผลให้อุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไป แต่ในปัจจุบันความเสี่ยงในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีอยู่มากเนื่องด้วยคู่แข่งที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้องมีการกระจายความเสี่ยง

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト