เป็นประเทศที่นำเข้าอาหารจากต่างประเทศมากกว่า 3.2 ล้านล้านเยนต่อปี และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากประชากรมีจำนวนมาก ภาคเกษตรและประมงภายในประเทศไม่สามารถผลิตอาหารได้พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศ และมีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก โดยในปี 2543 มีอัตราส่วนการพึ่งพาอาหารในประเทศ (Self-support Rate on Calorie Base) ร้อยละ 40

ถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่พึ่งพาอาหารนำเข้า แต่ก็เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบการนำเข้าที่เข้มงวดมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยมีกฎหมายหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ดังนี้
1. Food Sanitation Law เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันผลเสียที่เกิดจากอาหารและการบรรจุหีบห่อ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) กฎหมายนี้จะครอบคลุมอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร และของเด็กเล่น โดยห้ามการจำหน่าย ผลิต และนำเข้าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย มีการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสารอาหาร โดยสินค้าอาหารที่ต้องการนำเข้าญี่ปุ่นจะต้องได้รับการสุ่มตรวจสอบส่วนผสมอาหาร ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายนี้หรือไม่
2. Plant Quarantine Law เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากการนำเข้าพืชที่มีโรคพืชและโรคแมลง อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (MAFF) จะเน้นในการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่น สินค้าอาหารที่ต้องการนำเข้าญี่ปุ่นจะต้องได้รับการสุ่มตรวจสอบส่วนผสมอาหาร ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายนี้หรือไม่
อนึ่ง ปัจจุบัน ผลไม้สดที่สามารถนำเข้าตลาดญี่ปุ่นได้ มี 6 ชนิด คือ กล้วย มะม่วง ทุเรียน สับปะรด มะพร้าว และมังคุด โดยนอกจาก 6 ชนิดนั้น จะต้องผ่านการแช่แข็งหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ก่อน
3. Domestic Animal Disease Control Law กฎหมายนี้เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากสัตว์เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่น อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (MAFF)


メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト